როგორ გავყიდოთ ნივთი

კოლექციიდან ნივთის გაყიდვის პირობები 

  1. კრიტერიუმები: ჩვენი საიტის მეშვეობით  კომპანია თავის მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს გასაყიდად განათავსონ ანტიკვარული, საკოლექციო, ხელოვნების, ცნობილი ადამიანების საკუთრებაში მყოფი, იშვიათი და ფასიანი  ნივთები, რომლებიც წარმოდგენილია კერძო კოლექციებიდან, ოჯახებიდან თუ მსოფლიოს წამყვანი მაღაზიებიდან.  ამასთანავე ნივთის ღირებულება არ უნდა იყოს 200 ლარზე ნაკლები.
  1. განთავსება: ნივთის საიტზე განთავსებისთვის გამყიდველი აგზავნის ნივთის სიტყვიერ აღწერილობას, სურათებს, გასაყიდ ფასს და საკონტაქტო ინფორმაციას ელ–მისამართზე: mycollection.ge@gmail.com. საიტის ადმინისტრაცია განიხილავს რამდენად შეესაბამება ნივთი საიტზე განთავსების კრიტერიუმებს და დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში გამოაქვეყნებს მას.
  1. შეთანხმება: ნივთის განთავსებით საიტზე გამყიდველი თანხმობას აცხადებს საიტის მომსახურების ქვემოთ მოყვანილ პირობებზე.
  1. გარანტიები: mycollection.ge გამოდის, როგორც შუამავალი კომპანია მყიდველსა და გამყიდველს შორის და არავითარ პასუხისმგებლობას არ იღებს ნივთის მდგომარეობის, წარმომავლობის, ორგინალურობის, შემადგენლობის, პერიოდის, ფასის და ა.შ შესახებ. არავითარი განცხადება ან მოქმედება არ შეიძლება ჩაითვალოს გარანტიის ან  პასუხისმგებლობის აღებად საკუთარ თავზე mycollection.ge–ს მხრიდან. მიუხედავად  ამისა  mycollection.ge–ს ინტერესებშია ნივთების გაიყიდოს მაქსიმალური აკურატულობით და ჩვენი მომხმარებლები დარჩნენ მაქსიმალურად კმაყოფილნი. მომხმარებლებს შეუძლიათ ნივთის ორიგინალობის დასადგენად ისარგებლონ mycollection.ge–ს მიერ შეთავაზებული ექსპერტის მომსახურებით.
  1. ანგარიშსწორება და ნივთის გადაცემა: მყიდველის წინასწრ ხდება ბე–ს თანხის ჩარიცხვა კომპანიის ანგარიშზე. მყიდველის მიერ ჩარიცხული თანხა იყინება და რჩება  კომპანიის ანგარიშზე გამყიდველსა და მყიდველს შორის საბოლოო შეთანხმებამდე, ხელშეკრულების გაფორმებამდე და ნივთის მყიდველისათვის გადაცემამდე. მყიდველის მიერ ნივთის დათვალიერება, შეფასება, მხარეებს შორის ხელშეკრულების გაფორმება და მყიდველისათვის გადაცემა ხდება კომპანიის ოფისში. მყიდველის სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია მყიდველის მიერ ნივთის დათვალიერება Skype–ს მეშვეობით ან/და დაქირავებული ექსპერტის მეშვეობით. ასევე მყიდველის ან/და გამყიდველის სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია ნივთის გადაცემა ნოტარიატში ან სხვა ოფიციალურ ადგილას. აგრეთვე შესაძლებელია შეძენილი ნივთის გაგზავნა გადამზიდი კომპანიის მეშვეობით. ანგარიშსწორება  მყიდველს და გამყიდველს შორის შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო გზით.
  1. უარი შეძენაზე: მყიდველს მას შემდეგ რაც, კომპანიის ანგარიშზე თანხას ჩარიცხავს უფლება აქვს უარი თქვას ნივთის შეძენაზე და სრულად დაიბრუნოს ჩარიცხული თანხა, იმ შემთხვევაში: თუ ნივთი არ შეესაბამება სურათში ან/და აღწერილობაში მოყვანილს, აღენიშნება სურათში ან/და აღწერილობაში მიუთითებელი დაზიანებები ან არ იქნა წარმოდგენილი გამყიდველის მიერ.
  1. პირობის დარღვევა: იმ შემთხვევაში თუ მყიდველი ყოველგვარი ახსნის თუ მიზეზის გარეშე (გარდა მე–2 პუნქტში მითითებულისა) უარს განაცხადებს მის მიერ ბე გადახდილი ნივთის შეძენაზე, ბე მყიდველს უკან არ დაუბრუნდება და რჩება კომპანიის საკუთრებაში.
  1. საკომისიო: mycollection.ge–ს როგორც საშუამავლო კომპანია გაყიდული ნივთიდან იღებს საკომისიოს, რომელსაც კომპანია განსაზღვრავს თავისი შეხედულებისამებრ ყოველი გასაყიდი ნივთიდან გამომდინარე.
  1. პასუხისმგებლობა: ნივთის გადაცემის შემდეგ ნივთზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მყიდველს. ნივთის გადაცემის შემდეგ გაყიდვა საბოლოოა და ნივთი უკან არ ბრუნდება.