როგორ ვიყიდოთ ნივთი

კოლექციიდან ნივთის შესყიდვის პირობები

  1. შეთანხმება: სასურველი ნივთის შესაძენად მყიდველმა უნდა გააფორმოს mycollection.ge –ს ადმინისტრაციასთან ნივთის შეძენის წინარე ხელშეკრულება ან/და  ჩარიცხოს mycollection.ge–ს საბანკო ანგარიშზე ნივთის ღირებულების 10%. აღნიშნული თანხა წარმოადგენს ბე–ს (საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 421-ე მუხლის მიხედვით) და აღნიშნული მოქმედებით მყიდველი ადასტურებს ნივთის შეძენას. ბე–ს თანხის კომპანიის ანგარიშზე ჩარიცხვით მყიდველი, ასევე თანხმობას აცხადებს საიტის მომსახურების ქვემოთ მოყვანილ პირობებზე. ამავე დროს თანხა  იყინება და რჩება  კომპანიის ანგარიშზე გამყიდველსა და მყიდველს შორის საბოლოო შეთანხმებამდე, ხელშეკრულების გაფორმებამდე და ნივთის მყიდველისათვის გადაცემამდე.
  2. წარმომადგენლობა: mycollection.ge გამოდის, როგორც შუამავალი კომპანია მყიდველსა და გამყიდველს შორის და არავითარ პასუხისმგებლობას არ იღებს ნივთის მდგომარეობის, წარმომავლობის, ორიგინალურობის, შემადგენლობის, პერიოდის, ფასის და ა.შ შესახებ. არავითარი განცხადება ან მოქმედება არ შეიძლება ჩაითვალოს გარანტიის ან  პასუხისმგებლობის აღებად საკუთარ თავზე  mycollection.ge –ს მხრიდან.  მიუხედავად  ამისა mycollection.ge –ს ინტერესებშია ნივთების გაიყიდოს მაქსიმალური აკურატულობით და ჩვენი მომხმარებლები დარჩნენ მაქსიმალურად კმაყოფილნი.
  3. ანგარიშსწორება და ნივთის გადაცემა: მას შემდეგ რაც მყიდველის მიერ მოხდება თანხის ჩარიცხვა. მყიდველი უნდა დაუკავშირდეს mycollection.ge –ს ადმინისტრაციას, რათა მოხდეს ნივთის დათვალიერების და გადაცემის დღეზე შეთანხმება. მყიდველის მიერ ნივთის დათვალიერება, შეფასება, მხარეებს შორის ხელშეკრულების გაფორმება და მყიდველისათვის გადაცემა ხდება კომპანიის ოფისში. მყიდველის სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია მყიდველის მიერ ნივთის დათვალიერება Skype–ს მეშვეობით ან/და დაქირავებული ექსპერტის მეშვეობით. ასევე მყიდველის ან/და გამყიდველის სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია ნივთის გადაცემა ნოტარიატში ან სხვა ოფიციალურ ადგილას. აგრეთვე შესაძლებელია შეძენილი ნივთის გაგზავნა გადამზიდი კომპანიის მეშვეობით. ანგარიშსწორება  მყიდველს და გამყიდველს შორის შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ნაღდი ასევე უნაღდო გზით.
  4. უარი შეძენაზე: მყიდველს მას შემდეგ რაც, კომპანიის ანგარიშზე თანხას ჩარიცხავს უფლება აქვს უარი თქვას ნივთის შეძენაზე და სრულად დაიბრუნოს ჩარიცხული თანხა, იმ შემთხვევაში: თუ ნივთი არ შეესაბამება სურათში ან/და აღწერილობაში მოყვანილს, აღენიშნება სურათში ან/და აღწერილობაში მიუთითებელი დაზიანებები ან არ იქნა წარმოდგენილი გამყიდველის მიერ.
  5. პირობის დარღვევა: იმ შემთხვევაში თუ მყიდველი ყოველგვარი ახსნის თუ მიზეზის გარეშე (გარდა მე–2 პუნქტში მითითებულისა) უარს განაცხადებს მის მიერ ბე გადახდილი ნივთის შეძენაზე, ბე–ს მყიდველს უკან არ დაუბრუნდება და რჩება კომპანიის საკუთრებაში.
  6. პასუხისმგებლობა: ნივთის გადაცემის შემდეგ ნივთზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მყიდველს.გადაცემის შემდეგ ნივთის გაყიდვა საბოლოოა და ნივთი უკან არ ბრუნდება.